Kazalo
  1. Uvod
  2. Temeljni koncepti
  3. Upravni postopki in njihovi instituti

Še vedno se premalo zavedamo kako pomembno je poznavanje upravnih postopkov, kateri nam po eni strani omogočajo uveljavljanje določenih pravic in koristi, po drugi stani pa zapovedujejo izpolnjevanje obveznosti. Ravno zato bi moralo preučevanje tega področja postati del splošne izobrazbe vsakega posameznika, saj nam lahko neznanje in nevednost tudi škodita. O pravicah, obveznostih in pravnih koristih posameznika oziroma pravne osebe se odloča v upravnem postopku, ki ga z uporabo predpisov vodi organ javne uprave. Zakonitost posamičnih upravnih aktov, torej aktov, ki jih izdajo državni in občinski organi (kot sta odločba in sklep), pa se preverja pred sodišči. Pravila sodelovanja udeležencev v postopkih ureja upravno procesno pravo.

Način urejanja in vodenja upravnih postopkov ter sodni nadzor nad upravnimi akti se po posameznih državah razlikuje, čeprav obstaja na tem področju med državami tudi vrsta skupnih značilnosti. Upravno procesno pravo se tako razvija na nacionalni (državni) in nadnacionalni ravni (npr. Evropska unija), kot tudi na harmonizacijski ravni, kjer poteka proces usklajevanja oziroma poenotenja nacionalnih zakonodaj vseh držav članic Evropske unije. Vsak pravni sistem in posamezna država pa ima svoje posebnosti. Večina držav v Evropi in širše (od ZDA do Japonske in Evrope) pozna kot temeljni predpis na tem področju Zakon o (splošnem) upravnem postopku (ZUP, General Administrative Procedure Act).

V sodobni družbi imajo upravni postopki še dodatno vlogo. Uporabljajo se tudi kot orodje pogovora med oblastjo in državljani, gospodarstvom in nevladnimi organizacijami in to predvsem z namenom ustvariti partnersko, sodelovalno in vključujočo družbo. Razumevanje upravnega procesnega prava in z njim povezanimi upravnimi postopki je zato še posebej pomembno, saj le tako lahko sledimo reformi javne uprave.

Upravnih postopkov, kot del discipline javne uprave, zato ne moremo gledati le kot predmet pravne znanosti oziroma stroke, pač pa tudi interdisciplinarno, torej kot možnost sodelovanja s strokovnjaki na različnih področjih. Poseben pomen imajo poleg prava še področja informatike, ekonomike, organizacije in menedžmenta, sociologije in politologije.

Ta knjiga združuje predstavitve temeljnih pojmov in posameznih institutov iz upravnega postopka. Delo je zasnovano tako, da si bralec pri reševanju ovir iz upravnih zadev lahko sam poišče preprost, razumljiv, a še vedno verodostojen odgovor. Avtorji upamo, da je vsebina dela za bralce uporabna in poučna, hkrati pa bo prispevala tudi k boljšemu razumevanju upravnih postopkov v Sloveniji in širše.